środa, 1 lutego, 2023

Ceny energii górę – w jaki sposób podreperować domowy budżet?

Jak wynika ze statystycznego raportu Towarowej Giełdy Energii, najwyższe średnioważone ceny energii przypadają w szczycie wieczornym, tj. między godziną 19.00 a 23.00. Najniższe ceny energii notuje się w godzinach nocnych (1.00-6.00) oraz między godziną 11.00 a 16.00.[1] Zależność ta wynika z zapotrzebowania na energię w skali dobowej. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższa cena. W godzinach niskiego popytu cena spada. Dostawcy energii elektrycznej starają się dostosowywać plany taryfowe uwzględniając popyt i możliwości wytwórcze, by zachęcić odbiorców do większego wykorzystania energii w godzinach pozaszczytowych. Nie zawsze jednak jest możliwość indywidualnego dopasowania taryfy, by obowiązujące w niej przedziały godzinowe przyniosły korzyści finansowe u odbiorcy. Czy można z tym coś zrobić?

A gdyby mieć możliwość magazynowania energii w okresie, gdy jest ona najtańsza, a użytkować w godzinach najwyższego zapotrzebowania? Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat cena za megawatogodzinę wzrosła czterokrotnie,1 takie rozwiązanie mogłoby przynieść spore oszczędności.

Metody walki z drożejącą energią elektryczną

Najpopularniejszą obecnie w Polsce metodą walki z wysokimi rachunkami za energię elektryczną jest montaż paneli fotowoltaicznych. Niestety od pierwszego kwietnia tego roku zaczął obowiązywać nowy system net-billing rozliczeń za energię z fotowoltaiki. Jak można było się spodziewać jest on mniej korzystny dla prosumentów, niż dotychczasowy system upustów. Zwrot za fotowoltaikę znacznie się wydłuży. Decydując się obecnie na panele fotowoltaiczne należy się kierować minimalizacją ilości energii kupowanej, a nie produkcją nadwyżki.

Właściciele paneli fotowoltaicznych nie zawsze są w stanie w pełni wykorzystać na bieżąco produkowaną energię. Najwyższa skuteczność instalacji fotowoltaicznej przypada w godzinach, w których większość Polaków pracuje, a wytworzona energia, po niekorzystnym kursie cenowym oddawana jest do systemu elektroenergetycznego. Można temu zapobiec i zmagazynować przy użyciu stacji ładowania energię wytworzoną w naszej elektrowni słonecznej. Tak zmagazynowana energia może zostać wykorzystana w szczycie cenowym lub w dowolnej porze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. – doradza Robert Ruczyński z EcoFlow.

Tańszy prąd na wyciągnięcie ręki

Zaproponowane rozwiązanie przyniesie korzyści finansowe nie tylko dla osób rozliczających energię z fotowoltaiki na nowych zasadach. Osoby, które posiadają panele fotowoltaiczne i rozliczają się na dotychczasowych warunkach także skorzystają na zakupie stacji zasilania. Wynika to z faktu, że cena za energię w szczycie zawsze jest większa niż ekwiwalent, który otrzymuje się za energię oddaną z paneli do sieci.

Dla osób, które nie mają paneli fotowoltaicznych, nie planują ich instalacji albo nie mają takiej możliwości, bo ogranicza ich miejsce lub mieszkają w bloku, również istnieje rozwiązanie. Skoro energia elektryczna tańsza jest w nocy, warto pomyśleć o jej zmagazynowaniu. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy przenośną stację zasilania podłączyć do ładowania w nocy, a zmagazynowaną energię wykorzystać wtedy, gdy jest to potrzebne. I w ten sposób energię zakupioną w taryfie nocnej, po niższej cenie, można wykorzystać w godzinach szczytu, gdy kilowatogodzina kosztuje najwięcej.

Dodatkowe wsparcie inteligentnej ekoinstalacji

Mogą pojawić się obawy, w jaki sposób użytkować stację. Czy jej wykorzystanie nie jest kłopotliwe? Czy obsługa stacji wiąże się z uciążliwymi czynnościami? Robert Ruczyński rozwiewa wątpliwości –Kontrolę nad urządzeniem można sprawować dzięki darmowej aplikacji, która umożliwia monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym, zmianę ustawień, optymalizację zasilania czy wybór źródła energii, z jakiego urządzenia mają korzystać. Ponadto prywatną ekoinstalację można wyposażyć z panel sterujący, który integruje stacje zasilania z instalacją domową i panelami fotowoltaicznymi. Panel sterujący umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch stacji zasilania, pozwala podłączyć do stacji dodatkowe akumulatory, a także inteligentne generatory prądu. W efekcie można się cieszyć napięciem wyjściowym nawet 240V, mocą do 7200W i pojemnością sięgającą 25kWh. Do panelu sterującego można podłączyć nawet dziesięć obwodów instalacji domowej. W przypadku awarii sieci zasilającej, w ciągu 30ms, panel przełączy je na zasilanie awaryjne ze stacji.”Jak widać codzienne użytkowanie stacji zasilającej współpracującej z domową instalacją i panelami fotowoltaicznymi nie wymaga wysiłku.

Szereg korzyści płynących z zastosowania wskazanych rozwiązań to między innymi wytwarzanie ekoenergii i ekonomiczne jej wykorzystywanie w perspektywie dobowych taryf cenowych, co daje wymierne korzyści finansowe. Wprawdzie rosnące koszty energii elektrycznej zatrważają, przyszłości nie da się przewidzieć, ale w pewnych aspektach można i warto się przygotować.


[1] tge.pl/dane-statystyczne

Biznes w Polsce

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Polskie przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Przeczytaj, kiedy trzeba spełnić dodatkowe warunki. Sprawdź, czy firmę może otworzyć cudzoziemiec, osoba niepełnoletnia lub emeryt.

  • Swoboda działalności gospodarczej
  • Cudzoziemcy
  • Emeryci
  • Osoby niepełnoletnie

Polskie przepisy przyznają dużą swobodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W Polsce status przedsiębiorcy może mieć:

  • osoba fizyczna
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mogą wynikać z wyroku sądu, który może zakazać konkretnej osobie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgody odpowiedniego organu, czyli koncesji. Dotyczy to wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesji potrzebujesz na przykład, jeśli chcesz wytwarzać lub obracać materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ważne! Przyznanie koncesji może być uzależnione od spełnienia szczególnych warunków, które mogą dotyczyć wykształcenia, wieku, niekaralności czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie określonej działalności. Zezwoleń udzielają lub odmawiają ich udzielenia odpowiednie organy. Dotyczy to na przykład wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług przewozu osób czy prowadzeniu apteki.

Podobnie jak w przypadku koncesji także uzyskanie zezwolenia może być uzależnione od spełnienia określonych wymagań, takich jak – na przykład – odpowiedni wiek, wykształcenie czy przejście testów psychofizycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *