niedziela, 24 września, 2023

Ceny energii górę – w jaki sposób podreperować domowy budżet?

Jak wynika ze statystycznego raportu Towarowej Giełdy Energii, najwyższe średnioważone ceny energii przypadają w szczycie wieczornym, tj. między godziną 19.00 a 23.00. Najniższe ceny energii notuje się w godzinach nocnych (1.00-6.00) oraz między godziną 11.00 a 16.00.[1] Zależność ta wynika z zapotrzebowania na energię w skali dobowej. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższa cena. W godzinach niskiego popytu cena spada. Dostawcy energii elektrycznej starają się dostosowywać plany taryfowe uwzględniając popyt i możliwości wytwórcze, by zachęcić odbiorców do większego wykorzystania energii w godzinach pozaszczytowych. Nie zawsze jednak jest możliwość indywidualnego dopasowania taryfy, by obowiązujące w niej przedziały godzinowe przyniosły korzyści finansowe u odbiorcy. Czy można z tym coś zrobić?

A gdyby mieć możliwość magazynowania energii w okresie, gdy jest ona najtańsza, a użytkować w godzinach najwyższego zapotrzebowania? Biorąc pod uwagę, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat cena za megawatogodzinę wzrosła czterokrotnie,1 takie rozwiązanie mogłoby przynieść spore oszczędności.

Metody walki z drożejącą energią elektryczną

Najpopularniejszą obecnie w Polsce metodą walki z wysokimi rachunkami za energię elektryczną jest montaż paneli fotowoltaicznych. Niestety od pierwszego kwietnia tego roku zaczął obowiązywać nowy system net-billing rozliczeń za energię z fotowoltaiki. Jak można było się spodziewać jest on mniej korzystny dla prosumentów, niż dotychczasowy system upustów. Zwrot za fotowoltaikę znacznie się wydłuży. Decydując się obecnie na panele fotowoltaiczne należy się kierować minimalizacją ilości energii kupowanej, a nie produkcją nadwyżki.

Właściciele paneli fotowoltaicznych nie zawsze są w stanie w pełni wykorzystać na bieżąco produkowaną energię. Najwyższa skuteczność instalacji fotowoltaicznej przypada w godzinach, w których większość Polaków pracuje, a wytworzona energia, po niekorzystnym kursie cenowym oddawana jest do systemu elektroenergetycznego. Można temu zapobiec i zmagazynować przy użyciu stacji ładowania energię wytworzoną w naszej elektrowni słonecznej. Tak zmagazynowana energia może zostać wykorzystana w szczycie cenowym lub w dowolnej porze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. – doradza Robert Ruczyński z EcoFlow.

Tańszy prąd na wyciągnięcie ręki

Zaproponowane rozwiązanie przyniesie korzyści finansowe nie tylko dla osób rozliczających energię z fotowoltaiki na nowych zasadach. Osoby, które posiadają panele fotowoltaiczne i rozliczają się na dotychczasowych warunkach także skorzystają na zakupie stacji zasilania. Wynika to z faktu, że cena za energię w szczycie zawsze jest większa niż ekwiwalent, który otrzymuje się za energię oddaną z paneli do sieci.

Dla osób, które nie mają paneli fotowoltaicznych, nie planują ich instalacji albo nie mają takiej możliwości, bo ogranicza ich miejsce lub mieszkają w bloku, również istnieje rozwiązanie. Skoro energia elektryczna tańsza jest w nocy, warto pomyśleć o jej zmagazynowaniu. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy przenośną stację zasilania podłączyć do ładowania w nocy, a zmagazynowaną energię wykorzystać wtedy, gdy jest to potrzebne. I w ten sposób energię zakupioną w taryfie nocnej, po niższej cenie, można wykorzystać w godzinach szczytu, gdy kilowatogodzina kosztuje najwięcej.

Dodatkowe wsparcie inteligentnej ekoinstalacji

Mogą pojawić się obawy, w jaki sposób użytkować stację. Czy jej wykorzystanie nie jest kłopotliwe? Czy obsługa stacji wiąże się z uciążliwymi czynnościami? Robert Ruczyński rozwiewa wątpliwości –Kontrolę nad urządzeniem można sprawować dzięki darmowej aplikacji, która umożliwia monitoring zużycia energii w czasie rzeczywistym, zmianę ustawień, optymalizację zasilania czy wybór źródła energii, z jakiego urządzenia mają korzystać. Ponadto prywatną ekoinstalację można wyposażyć z panel sterujący, który integruje stacje zasilania z instalacją domową i panelami fotowoltaicznymi. Panel sterujący umożliwia jednoczesne ładowanie dwóch stacji zasilania, pozwala podłączyć do stacji dodatkowe akumulatory, a także inteligentne generatory prądu. W efekcie można się cieszyć napięciem wyjściowym nawet 240V, mocą do 7200W i pojemnością sięgającą 25kWh. Do panelu sterującego można podłączyć nawet dziesięć obwodów instalacji domowej. W przypadku awarii sieci zasilającej, w ciągu 30ms, panel przełączy je na zasilanie awaryjne ze stacji.”Jak widać codzienne użytkowanie stacji zasilającej współpracującej z domową instalacją i panelami fotowoltaicznymi nie wymaga wysiłku.

Szereg korzyści płynących z zastosowania wskazanych rozwiązań to między innymi wytwarzanie ekoenergii i ekonomiczne jej wykorzystywanie w perspektywie dobowych taryf cenowych, co daje wymierne korzyści finansowe. Wprawdzie rosnące koszty energii elektrycznej zatrważają, przyszłości nie da się przewidzieć, ale w pewnych aspektach można i warto się przygotować.


[1] tge.pl/dane-statystyczne

Biznes w Polsce

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *