piątek, 21 czerwca, 2024

Walka z plagą zwolnień – narzędzia do weryfikacji L4

Pracodawcy będą mogli więcej

Pracownicy są ludźmi i jak to ludziom, zdarza im się chorować. Mniej lub bardziej dotkliwe
przypadłości lub też okresowe schorzenia utrudniają czy nawet uniemożliwiają pracę, więc
niezbędna staje się wizyta u lekarza. Specjalista często wystawia zwolnienie na określony
czas, tzw. L4, zwalniające pracownika od obowiązku przychodzenia do zakładu pracy oraz
realizowania swoich zajęć w całości lub części. Niestety, jak większość zupełnie normalnych i
potrzebnych rozwiązań, także możliwość skorzystania z czasowego zwolnienia bywa
wykorzystywana w nie do końca uczciwy sposób. Dzięki nowej funkcjonalności dostępnej dla

pracodawców będzie można zlecić kontrolę, co tak naprawdę dzieje się z pracownikiem i czy
naprawdę należy mu się zwolnienie od pracy. Funkcjonalność nosi nazwę „zewnętrzna
kontrola L4” i służy do weryfikacji zasadności przejścia na zwolnienie chorobowe przez
konkretną firmę zewnętrzną lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia potrzeby
kontroli dokonuje oczywiście pracodawca, który może np. mieć wątpliwości, czy zatrudniona
przez niego osoba naprawdę jest czasowo niezdolna do pracy. Pracodawca może również
sam dokonać niezbędnej kontroli.

Przydatna kontrola

Narzędzie może wydawać się nieco ofensywne, ale osoby uczciwe nie mają się czego
obawiać. Jego stworzenie wynika z tego, że coraz częściej korzystanie ze zwolnienia ma
przyczynę niekoniecznie w chorobie, a w niechęci do realizacji swoich obowiązków. Kontrola
polega np. na odwiedzeniu pracownika w mieszkaniu, jak też elementach wywiadu
lokalnego. Można, jak najbardziej, dołączyć do tego obserwację aktywności danej osoby w
mediach, np. w serwisach społecznościowych, jeśli z takich korzysta.

Biznes w Polsce

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

► Co załatwisz zakładając firmę online na Biznes.gov.pl

 • zgłosisz adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • zgłosisz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • zgłosisz dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

2 thoughts on “Walka z plagą zwolnień – narzędzia do weryfikacji L4

 1. Na pewno dzięki samemu istnieniu możliwości kontroli L4 zmaleje liczba takowych wystawianych na zamówienie u przekupionych lekarzy. Albo po prostu ludzie będą ostrożniejsi.

 2. Nie jest to miłe, jeśli trzeba kogoś w ten sposób kontrolować, i często bardzo niezręczne, ale niestety zdarzają się do tego podstawy i wtedy nie ma wyjścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *