środa, 1 lutego, 2023

Walka z plagą zwolnień – narzędzia do weryfikacji L4

Pracodawcy będą mogli więcej

Pracownicy są ludźmi i jak to ludziom, zdarza im się chorować. Mniej lub bardziej dotkliwe
przypadłości lub też okresowe schorzenia utrudniają czy nawet uniemożliwiają pracę, więc
niezbędna staje się wizyta u lekarza. Specjalista często wystawia zwolnienie na określony
czas, tzw. L4, zwalniające pracownika od obowiązku przychodzenia do zakładu pracy oraz
realizowania swoich zajęć w całości lub części. Niestety, jak większość zupełnie normalnych i
potrzebnych rozwiązań, także możliwość skorzystania z czasowego zwolnienia bywa
wykorzystywana w nie do końca uczciwy sposób. Dzięki nowej funkcjonalności dostępnej dla

pracodawców będzie można zlecić kontrolę, co tak naprawdę dzieje się z pracownikiem i czy
naprawdę należy mu się zwolnienie od pracy. Funkcjonalność nosi nazwę „zewnętrzna
kontrola L4” i służy do weryfikacji zasadności przejścia na zwolnienie chorobowe przez
konkretną firmę zewnętrzną lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia potrzeby
kontroli dokonuje oczywiście pracodawca, który może np. mieć wątpliwości, czy zatrudniona
przez niego osoba naprawdę jest czasowo niezdolna do pracy. Pracodawca może również
sam dokonać niezbędnej kontroli.

Przydatna kontrola

Narzędzie może wydawać się nieco ofensywne, ale osoby uczciwe nie mają się czego
obawiać. Jego stworzenie wynika z tego, że coraz częściej korzystanie ze zwolnienia ma
przyczynę niekoniecznie w chorobie, a w niechęci do realizacji swoich obowiązków. Kontrola
polega np. na odwiedzeniu pracownika w mieszkaniu, jak też elementach wywiadu
lokalnego. Można, jak najbardziej, dołączyć do tego obserwację aktywności danej osoby w
mediach, np. w serwisach społecznościowych, jeśli z takich korzysta.

Biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą: faktury, rachunki, ewidencje. Jedynym wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową - w ich przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy ustala im naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić księgowość w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji przychodów przy ryczałcie
 • pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj! Możesz zlecić prowadzić księgowości zewnętrznemu podmiotowi, na przykład biuru rachunkowemu.

Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek firmowy lub swój rachunek prywatny - musi to jednak być rachunek, który ma tylko jednego posiadacza.

Rachunek bankowy jest tym ważniejszy, że nie każdą transakcję można przeprowadzić gotówką. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca nie może dokonywać płatności gotówkowych jeśli:

 • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. zł, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności.

Jeśli dokonujesz takich transakcji, musisz mieć rachunek bankowy. Będziesz go też potrzebować żeby opłacać podatku lub składki ZUS – tu wyjątkiem są mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy, które co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniały mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto nieprzekraczający 2 milionów euro) – oni mogą opłacać składki ZUS i podatki na poczcie.

Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli:

 • jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT
 • dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Swoją firmę możesz prowadzić w jednym lub wielu stałych miejscach, na przykład w punkcie usługowym, w biurze, w tym w biurze wirtualnym lub coworkingowym, we własnym mieszkaniu albo bez stałego adresu czy mobilnie, na przykład jeżeli wykonujesz usługi u klienta. Masz w tym zakresie pełną dowolność.

► Co załatwisz zakładając firmę online na Biznes.gov.pl

 • zgłosisz adres do doręczeń, czyli miejsce, w którym będziesz odbierać korespondencję dotyczącą twojej działalności gospodarczej
 • zgłosisz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli prowadzisz działalność w stałym miejscu
 • zgłosisz dodatkowe stałe miejsca, w których działasz, jeżeli poza stałym miejscem prowadzisz na przykład filie, odziały, magazyny czy punkty przyjmowania zleceń.

Pamiętaj! Możesz wybrać opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeżeli nie prowadzisz działalności w stałym miejscu.

Ważne! Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres zgłaszasz do CEIDG. Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 • prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
 • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • dzierżawa
 • najem
 • użyczenie.

2 thoughts on “Walka z plagą zwolnień – narzędzia do weryfikacji L4

 1. Na pewno dzięki samemu istnieniu możliwości kontroli L4 zmaleje liczba takowych wystawianych na zamówienie u przekupionych lekarzy. Albo po prostu ludzie będą ostrożniejsi.

 2. Nie jest to miłe, jeśli trzeba kogoś w ten sposób kontrolować, i często bardzo niezręczne, ale niestety zdarzają się do tego podstawy i wtedy nie ma wyjścia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *