czwartek, 22 lutego, 2024

Korzystnie z kryptowalutą

Popularyzacja kryptowalut

Pierwszym skojarzeniem ze słowem „kryptowaluta” jest, chyba u wszystkich, najbardziej
popularny Bitcoin. Większość osób kojarzy mniej więcej, że coś takiego istnieje, niektórzy są
bardziej zorientowani. Coraz częściej mówi się o tym, że kryptowaluty wkrótce
zrewolucjonizują rynek finansowy i staną się dla niego tym, czym internet stał się jakiś czas
temu dla mediów. O co w ogóle w tym chodzi? Okazuje się, że z uwagi na istnienie tzw.
Blockchaina można zakładać, że za jakiś czas najprawdopodobniej Bitcoin oraz inne
kryptowaluty staną się wystarczającym środkiem płatniczym na rynku. Być może całkiem
wyeliminują nie tylko obecną walutę (choć to jest wizja dość mocno wybiegająca w
przyszłość), ale również zniwelują konieczność istnienia pośredników w różnego rodzaju
transakcjach. To oznacza zanik wagi banków jako takich i konieczność wprowadzenia
zupełnie innych rozwiązań, niż te znane do tej pory.

Technologia płatności rozproszonych

Wspomniany już Blockchain gwarantuje możliwość dokonywania płatności bez
wykorzystywania pośredników. Oznacza to, że można płacić np. przez internet pomijając
systemy bankowości tradycyjnej i elektronicznej. Usługi płatnicze stają się „wolne”. Póki co
takie rozwiązanie nie jest jeszcze obecne na rynku, ale rosnące zainteresowanie
kryptowalutą najprawdopodobniej wkrótce do tego doprowadzi. W chwili obecnej trwają
działania mające tak zmodyfikować Blockchain, by zapewniał jakość działania, wydajność
oraz odpowiednią skalowalność w stopniu takim samym lub lepszym niż istniejące instytucje
finansowe.

Biznes w Polsce

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Polskie przepisy przewidują dużą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że w większości wypadków możesz założyć firmę i prowadzić ją w wybranej przez siebie formie. Przeczytaj, kiedy trzeba spełnić dodatkowe warunki. Sprawdź, czy firmę może otworzyć cudzoziemiec, osoba niepełnoletnia lub emeryt.

 • Swoboda działalności gospodarczej
 • Cudzoziemcy
 • Emeryci
 • Osoby niepełnoletnie

Polskie przepisy przyznają dużą swobodę, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

W Polsce status przedsiębiorcy może mieć:

 • osoba fizyczna
 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Pamiętaj! Ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej mogą wynikać z wyroku sądu, który może zakazać konkretnej osobie prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

W niektórych przypadkach prowadzenie działalności gospodarczej wymaga zgody odpowiedniego organu, czyli koncesji. Dotyczy to wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesji potrzebujesz na przykład, jeśli chcesz wytwarzać lub obracać materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Ważne! Przyznanie koncesji może być uzależnione od spełnienia szczególnych warunków, które mogą dotyczyć wykształcenia, wieku, niekaralności czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

W niektórych przypadkach przedsiębiorca musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie określonej działalności. Zezwoleń udzielają lub odmawiają ich udzielenia odpowiednie organy. Dotyczy to na przykład wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług przewozu osób czy prowadzeniu apteki.

Podobnie jak w przypadku koncesji także uzyskanie zezwolenia może być uzależnione od spełnienia określonych wymagań, takich jak – na przykład – odpowiedni wiek, wykształcenie czy przejście testów psychofizycznych.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

2 thoughts on “Korzystnie z kryptowalutą

 1. Tego typu waluta jest bardzo atrakcyjna i nowoczesna. Można się nią bliżej zainteresować na przykład pod względem przyszłościowych inwestycji.

 2. Póki co jeszcze wiele osób nie wie z czym ma do czynienia. Najpierw musi iść jakaś rozsądna wartość edukacyjna, a później dopiero zmiana bankowości. Zamiast rewolucji wyszlaby jakaś sieczka… ;p

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *